Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ramowy porządek zebrania w sprawie klasyfikacji - propozycja1. Powitanie, przedstawienie porządku posiedzenia.2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz...

PORADA PRAWNA

03 lutego 2010 Inne

1.Bardzo proszę o podanie, jak powinien wyglądać porządek obrad rady klasyfikacyjnej oraz rady podsumowującej pracę za I semestr roku szkolnego. 2. W jakiej formie powinny być zapisane uchwały Rady Pedagogicznej.

Ramowy porządek zebrania w sprawie klasyfikacji - propozycja
1. Powitanie, przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.
3. Realizacja wniosków i przyjęcie protokołu z pop. narady.
4. Klasyfikowanie - I okres 2009/10, w tym uzasadnienie ocen ndst. (od kl. 1-6 SP).
5. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 41 ust. 1 Uso w sprawie klasyfikowania.
6. Opiniowanie przez RP tygodniowego rozkładu zajęć na nowy okres oraz przydziału zajęć nauczycieli zgodnie z art. 41 ust. 2 Uso.
7. Dyskusja, wnioski.
8. Sprawy bieżące, komunikaty.
 

Ramowy porządek zebrania w sprawie klasyfikacji podsumowanie pracy z I okresu – propozycja

1. Powitanie, przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał.
3. Realizacja wniosków i przyjęcie protokołu z pop. narady.
4. Podsumowanie pracy za I okres, w tym wnioski z:

 • nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły zgodnie z art. 40 ust. 7 Uso – dyrektor,
 • programu wychowawczego i profilaktyki,
 • ew. programu poprawy efektywności nauczania, poprawy efektywności wychowania,
 • planu pracy szkoły,
 • wszystkich organizacji szkolnych,
 • wypadkowości w – analiza przyczyn i sposoby zapobiegania,
 • Planu działań wychowawcy klasowego,
 • pracy zespołów zadaniowych,
 • realizacji ścieżek edukacyjnych wg przydzielonej odpowiedzialności,
 • WDN.

5. Dyskusja, wnioski.
6. Sprawy bieżące.
 

Propozycja  zapisu uchwały RP - szczegóły klasyfikacji zawarte są w protokole

 

Uchwała Nr ………/………/…..


Rady Pedagogicznej ……………………… w ………………………. z dnia …………………………. w sprawie uchwalenia wyników klasyfikacji.
 

Na podstawie art. ………. ust. ………………. ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (ze zm.) i § ………. Statutu szkoły, Rada Pedagogiczna w składzie ….. członków, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora postanawia, co następuje:


§ 1


Uchwalić wyniki klasyfikacji uczniów szkoły …………………………………………………. za okres ……………………….


§ 2


Realizację uchwały powierzyć Dyrektorowi szkoły.
 

§ 3

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Protokolant

..............................................

Przewodniczący Rady

..............................................

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT